loading

Adatkezelési szabályzat

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

 

 

Adatkezelő

Hungarocar 2000 Zrt. - Suzuki Ház, 1149 Budapest, Egressy út 17-21.,

E-mail: info@suzukihaz.hu, Weboldal : www.suzukihaz.hu , www.suzukikhaza.hu .


Adatkezelés célja, terjedelme

Suzuki márkával kapcsolatos információs és reklámanyagok, ajánlatok küldése az Érintett választásának megfelelően e-mail, sms, postai levél vagy előhangos telefonhívás útján.

A Weboldal felkeresésével Ön személyes adatokat ad át Hungarocar 2000. Zrt. részére. A személyes adatok kezelője a Hungarocar 2000. Zrt., amely az adatok kezelése során az alább részletezett módon jár el.

A www.suzukihaz.hu , www.suzukikhaza.huweboldalon (továbbiakban: Weboldal) elérhető bármely oldal megnyitásával Ön elfogadja a jelen Nyilatkozatban felsorolt feltételeket és hozzájárul a Weboldal megnyitásához, vagy az azon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatainak kezeléséhez. Kérjük, amennyiben nem ért egyet jelen Nyilatkozatban rögzített feltételekkel, vagy nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, akkor a Weboldalt ne nyissa meg, illetve ne vegye igénybe a Weboldalon található szolgáltatásokat!


A Hungarocar 2000. Zrt. figyelmet fordít az Ön személyes adatainak a védelmére, illetve a Weboldal látogatása, továbbá a Weboldalon található szolgáltatások igénybevétele során a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fenntartásaira és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldal látogatása során az Ön személyes adatait megvédje és a Weboldal látogatásában örömét lelje. Mindazonáltal, a Hungarocar 2000. Zrt. szintén tekintettel kell lennie saját jogos érdekeire, melyek meghatározzák a Weboldal látogatásához, illetve a Weboldalon található szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok típusát és mennyiségét.  Hungarocar 2000. Zrt. tudomására jutó adatok mennyisége és típusa attól függ, hogy Ön a Weboldalt miképp használja.

 

Tartalmi Korlátozás

A Weboldal Hungarocar 2000. Zrt., termékeire és promóciós kampányaira vonatkozó adatokat tartalmaz. A Weboldalon bemutatott Suzuki gépjárművek kizárólag európai specifikációknak megfelelő és felszereltséggel szállított modellek. A Weboldalon feltüntetett promóciós kampányokban való részvétel kizárólag azon országokban lehetséges, melyeket a promóciós kampány leírása kifejezetten meghatároz. Pillanatnyilag a Weboldalon található valamennyi árinformáció forintban meghatározott.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

Hungarocar 2000. Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a vonatkozó EU normák, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult gyakorlatnak megfelelően, a kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
Hungarocar 2000. Zrt. ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Személyes adatkezelés

Hungarocar 2000. Zrt. kezeli az Ön nevét személyazonosítás céljából, a hozzájárulás és az Önnel való adategyeztetés dátumát az adatok minőségének biztosítása céljából, továbbá a megadott hozzájárulás körét – így azt, hogy a hozzájárulás mely kommunikációs csatornára (e-mail, sms, postai levél, élő telefon) szólt, ideértve vonatkozó kommunikációs csatorna Ön által megadott elérhetőségét is.

 

Adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig vagy az Érintettel történt utolsó adategyeztetést követő legfeljebb öt évig kezeljük. A hozzájárulás megadását követő öt év elteltét követően az adatkezelést megszüntetjük és az Érintett adatait töröljük vagy ha az adatokat egyéb célból is kezeljük, úgy azokat a továbbiakban nem használjuk fel közvetlen üzletszerzési célból, ha az Érintett erre vonatkozó felhívásunkat követően nem végez velünk adategyeztetést és nem ad ismételt hozzájárulást a személyes adatai kezeléséhez.

 

 

Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés
2018. május 25. napját megelőzően az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontjának rendelkezésein alapul, azaz az érintett hozzájárulásával történik, 2018. május 25. napját követően pedig a 2016/679. számú EK rendelt 6. cikk (a) pontja alapján. Hungarocar 2000. Zrt. által biztosított egyes funkciók, szolgáltatások eléréséhez szükség van személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg. 

 

Jogok és jogorvoslati lehetőségek

2018. május 25-től az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. GDPR) határozzák meg): Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; Helyesbítéshez való jog; Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); Az adatkezelés korlátozásához való jog; Az adathordozhatósághoz való jog; Tiltakozáshoz való jog.
A
Weboldal felhasználójaként jogosult tájékoztatást kérni a felhasználóra vonatkozó adatkezelésről. Hungarocar 2000. Zrt. a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Hungarocar 2000. Zrt. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását Hungarocar 2000. Zrt.-nél kezdeményezheti.  
Jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése
Hungarocar 2000. Zrt.-hez benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.


Adatainak módosítását, javítását vagy törlését kérheti levélben a
1149 Budapest Egressy út 17-21. postai címen vagy az info@suzukihaz.hu e-mail címen.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Hungarocar 2000. Zrt., mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ön jogainak feltételezett megsértése esetén a Hungarocar 2000. Zrt., mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adathozzáférés

Az Érintett hozzájárulási nyilatkozatának példányát a Hungarocar 2000 Zrt. tárolja, ahhoz a Hungarocar 2000 Zrt. szervezetén belül kizárólag az Érintettet kiszolgáló ügyintéző és a marketing munkatárs fér hozzá. Adatfeldolgozót jelenleg nem alkalmazunk. Az Érintett személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

 

 

Általános Weboldal Felhasználás

Amennyiben Ön termékinformáció szerzése céljából látogatja a Weboldalt, úgy Hungarocar 2000 Zrt. bizonyos típusú információkat kap és tárol a látogatásával összefüggésben. Hungarocar 2000 Zrt. által gyűjtött adatok nem azonosítják az Ön személyét (kilétét) és nem vezethetők vissza az Ön személyére mindaddig, amíg Ön a látogatás egy bizonyos pontján nem dönt kilétének azonosítása mellett. Az interneten való böngészéssel összefüggésben Hungarocar 2000 Zrt. a következő információkat gyűjtheti és tárolhatja: a böngésző és az operációs rendszer típusa, a böngésző nyelve, IP cím, az oldalakhoz való kapcsolódás dátuma és időpontja, a kapcsolódások száma, az Ön számítógépének Java felhasználásokkal vagy sütik használatával kapcsolatos beállításai, alkalmazások és csatlakozók, az Ön által látogatott oldalak és amennyiben Ön a Hungarocar 2000 Zrt. Weboldalakat más weboldalon keresztül érte el, úgy ezen weboldal címe. Hungarocar 2000 Zrt. mindezen adatokat kizárólag statisztikák készítésére, a látogatottság (aktivitás) mérésére és a Hungarocar 2000 Zrt. Weboldalakkal kapcsolatos elemzésre felhasználói szokásokhoz való igazítására alkalmazza annak érdekében, hogy a Weboldalt Ön minél könnyebben, élvezhetőbben és hatékonyabban használhassa. Összesített statisztikákat harmadik személyek részére esetenként átadhatunk, de ezen statisztikák személyes adatot szintén nem tartalmaznak és ilyen adatok megszerzésére nem is alkalmasak.

 

 

Sütik és Webes Irányjelzők Használata

A "Sütik" a Weboldalak által a látogatók merevlemezére nyilvántartási célokkal, a Weboldal és a felhasználó (látogató) interaktusának nyomon követése érdekében továbbított adatok. A sütik használata megszokott kereskedelmi eljárás és a legtöbb fontos weboldal alkalmazza őket. Annak kimutatásával, hogy mikor és miként használják látogatóink a Weboldalt, a sütik segítenek annak azonosításában, hogy a  Weboldal mely területei látogatottak és melyek nem. A Weboldal legtöbb fejlesztését és frissítését ezen adatokra, mint például a látogatók összlétszáma és a megtekintett lapok száma, alapozza Hungarocar 2000 Zrt. Amennyiben Ön előnyösebbnek érzi, beállíthatja a böngészőjét a sütik visszautasítására vagy a sütik küldéséről szóló riasztás küldésére is. Lehetséges mindazonáltal, hogy amennyiben így cselekszik, úgy a Weboldal egyes részei nem fognak helyesen működni.

A „Webes irányjelzők", amelyet „spotlight tag"-nek vagy „pixel tag"-nek is neveznek, célja egyedi sütik felismerése és Hungarocar 2000 Zrt. segítése annak meghatározásában, hogy látogatói mely reklámokat követve jutnak el a Weboldalra. Ön beállíthatja a böngészőjét a sütik érkezéséről szóló riasztás küldésére, mely lehetőséget ad eldönteni, a sütit fogadja-e. Ha visszautasítja a süti elfogadását, úgy az a webes irányjelzőt is inaktiválja.

Mind a sütik, mind a webes irányjelzők által gyűjtött és felhasznált információ névtelen és az Ön személyére vissza nem vezethető. A sütik és webes irányjelzők által gyűjtött adatok nem tartalmazzák az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét. 
Weboldalon lehetőség nyílik, illetve a Hungarocar 2000 Zrt. időnként kérheti látogatóit kérdőívek formájában való adatszolgáltatásra és véleményük visszajelzésére. E kérdőívek kitöltése mindig önkéntes alapon történik és a látogatónak mindig joga van a kérdőív kitöltésének visszautasítására. Bármely a kérdőívek útján gyűjtött adatot Hungarocar 2000 Zrt. termékeinek és szolgáltatásainak értékelésére használunk. 
Egyes esetekben a Weboldal látogatóinak történő szolgáltatásnyújtás vagy velük történő kapcsolattartás (pl. e-hírlevelek, promóciók, postai brosúrák és/vagy gyors ajánlatok) céljával személyhez köthető adatot kérünk és gyűjtünk. E személyes adatok, mint például név, levelezési cím, e-mail cím, igények típusa és más lehetséges személyes információkat az adatok jogi természetének megfelelően továbbá az EU adatvédelmi előírásaival harmonizált magyar adatvédelmi jogszabályokkal és adatvédelmi standardokkal összhangban gyűjtjük és tároljuk.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat Hungarocar 2000 Zrt. a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A tudomására jutott adatokat Hungarocar 2000 Zrt. harmadik személy számára - a törvényben meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése - így az Rtv. (a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.törvény) valamint az  Nbtv ( a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. Törvény) rendelkezései stb. - szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

 

Adatbiztonság

A Hungarocar 2000 Zrt. kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adatok védelme érdekében- szükségesek. Hungarocar 2000 Zrt. törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
Hungarocar 2000 Zrt. mindent ésszerű erőfeszítést megtesz a látogatói személyes adatok gyűjtésének és továbbításának biztonsága érdekében az iparban és kereskedelemben elfogadott adatgyűjtési és titkosítási módszerek alkalmazásával; az adatok jogellenes elfogásának bizonyos kockázata azonban mindig fennáll.

 

Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.
Hungarocar 2000 Zrt. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére Hungarocar 2000 Zrt. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 
Hungarocar 2000 Zrt. az adatkezelési tevékenysége során az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi. 
Hungarocar 2000 Zrt. ingyenes hírlevelek és alkalomadtán promóciós e-mail küldésének lehetőségét ajánlja szolgáltatásként a Weboldal látogatói részére. Hungarocar 2000 Zrt. kizárólag abban az esetben küld e-mailt, ha a látogató Hungarocar 2000 Zrt. weboldalain vagy nyeremény-promóciókon keresztül beleegyezését adta a küldemények fogadásához. Ha egy látogató a tájékoztatási szolgáltatásunkat választva felhívja barátja(i) figyelmét a Weboldalra, a látogatótól a barát(ok) nevének és e-mail címeinek megadását kérjük. Hungarocar 2000 Zrt. a barát(ok)nak automatikus, egyszeri, a Weboldal látogatására szóló meghívót küld ki. Hungarocar 2000 Zrt. az így kapott adatokat nem tárolja és az adatokat kizárólag az egyszeri e-mail küldésének céljára használja fel.

 

Nyeremény-promóciók és Más Promóciók Útján Gyűjtött Személyes Adatok

Egyes esetekben Hungarocar 2000 Zrt. nyeremény-promóciót, „giveaway" vagy más típusú promóciókat ajánl a Weboldalon. Az ezekben történő részvétel lehetővé tétele érdekében Hungarocar 2000 Zrt. Személyes Adatokat kérhet Öntől. Személyes Adatok gyűjtése és feldolgozása mindig jelen Nyilatkozattal és/vagy a konkrét nyeremény-promócióra, „giveaway" vagy más típusú promóciókra megállapított szabályzattal összhangban történik.

 

Szerzői jogi/Védjegy Oltalom

A Weboldal szerzői joga a Hungarocar 2000 Zrt.-t illetik meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. 
A Weboldalon elhelyezett adatokat és tartalmakat Ön kizárólag személyes céljaira használhatja (a kereskedelmi célú felhasználás kifejezett írásbeli, eltérő közlési engedély hiányában tilos) és Ön semmilyen célból nem másolhatja le, nem sokszorosíthatja, nem adaptálhatja, nem jelenítheti meg és nem teheti közzé, sem egészében, sem egyes részeiben, illetve a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban a  Hungarocar 2000 Zrt. kifejezett írásbeli engedélye nélkül. A Hungarocar 2000 Zrt. védjegy és arculat nem használható, tölthető le, másolható és terjeszthető Hungarocar 2000 Zrt. előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Minden jog fenntartva. Fent írt kifejezett eltérő rendelkezés kivételével egyetlen tartalom sem értelmezhető bármely védjegy alapján fennálló engedély vagy jog átengedéseként. Az írásban esetlegesen engedélyezett másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. Felhívjuk figyelmét, hogy a Hungarocar 2000 Zrt. érdekeit sértő védjegy vagy arculathasználat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Hungarocar 2000 Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép. 
Hungarocar 2000 Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről a „Kapcsolatfelvétel" pont alatti címen kérünk bejelentést:

 

Felelősség és Szavatosság Kizárása

Hungarocar 2000 Zrt. fenntartja a Weboldalon elhelyezett adatok bármikor és előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Jóllehet Hungarocar 2000 Zrt. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalon található információk pontosak legyenek, de a pontosság nem garantálható ezért Hungarocar 2000 Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal Weboldalon elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért. A Weboldalon elhelyezett minden információ és tartalom csak e formában és mindenfajta felelősség kizárásával nyújtott. A Weboldal más, a Weboldaltól teljesen független weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Hungarocar 2000 Zrt. nem vállal felelősséget a linkekben elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért, valamint egyetlen harmadik személy vagy más jogalany weboldalára mutató link sem értelmezhető akként, hogy Hungarocar 2000 Zrt. az adott személy vagy jogalany weboldalát, termékeit vagy szolgáltatásait ajánlja, azokhoz csatlakozott vagy azokkal egyetért. Külső vagy más weboldalakra Ön mindig saját kockázatára csatlakozik. E más weboldalak megbízható és bizalmas módon történő használatáért Hungarocar 2000 Zrt. felelősséget nem vállal. 

 

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdése vagy véleménye lenne Hungarocar 2000 Zrt. Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Nyilatkozatával összefüggésben vagy többet szeretne tudni Hungarocar 2000 Zrt. adatfeldolgozóiról, kérjük a Weboldalakon „Elérhetőség" címszó alatt elhelyezett postacímen keresztül vegye fel a kapcsolatot Hungarocar 2000 Zrt.. Hungarocar 2000 Zrt. történő kapcsolatfelvétel során kérjük, legyen tekintettel arra, hogy Hungarocar 2000 Zrt., illetékes munkavállalójának előzetes beleegyezése nélkül, nem fogad bizalmas információt egyetlen látogatótól  sem - amennyiben mégis így kap bizalmas információt, úgy az bizalmas információnak a továbbiakban nem tekinthető. 

 

Online Személyiségvédelmi és Felhasználási Szabályzat Elfogadása

Ismételten felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal felhasználásával Ön elfogadja Hungarocar 2000 Zrt. Nyilatkozatában foglalt rendelkezéseket. Amennyiben jelen szabályzattal nem értene egyet, kérjük, ne látogassa a Weboldalt. Fenntartjuk a Nyilatkozat bármely részének előzetes értesítés nélkül történő módosítására vonatkozó jogunkat. A Weboldal látogatása során kérjük, ellenőrizze annak bármely esetleges változását.

 

 

 

Definíciók, rövidítések:

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.